Home 5 Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Zwrot jest dopuszczalny w oryginalnym opakowaniu po wcześniejszym uzyskaniu zgodny od działu handlowego.

Reklamację co do jakości oraz ilości dostarczonych towarów Odbiorca jest zobowiązany zgłosić najpóźniej w terminie 30 dni od chwili dostarczenia danej partii towarów, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z tytułu wad jakościowych dostarczonych towarów. Reklamacja jakościowa może być sformułowana w treści protokołu odbioru, a jeśli jest zgłaszana później – powinna być sformułowana na piśmie zgodnie z podanym wzorem.

Informujemy, że przy zwrotach i reklamacjach produktów konieczne jest każdorazowo podanie numeru RMA, (tj. numeru nadawanego przez dystrybutora w momencie zgłoszenia zwrotu lub reklamacji na podstawie przesłanego protokołu). Wszystkie zgłaszane produkty podlegają sprawdzeniu i ocenie bez względu na przyczynę zwrotu. Produkty zamówione i zwrócone w wyniku błędu lub bez podania uzasadnionej przyczyny mogą podlegać opłacie w wysokości do 10% (ich wartości z faktury zakupu). Produkty należy zwracać w oryginalnych opakowaniach, w stanie niepogorszonym oraz na koszt zwracającego, chyba, że wcześniej ustalono inaczej. Towary zwrócone jako wadliwe podlegają indywidualnej ocenie, jeśli nie zostanie stwierdzona wada wynikająca z winy producenta mogą być objęte dodatkową opłatą i zostać zwrócone do klienta na jego koszt. Zwroty towarów, które zostały zakupione w ramach zamówień specjalnych, tj. wg. indywidualnych ustaleń, nie podlegają zwrotowi.

Zgłoszenie reklamacji lub zwrotu towaru nie zwalnia z obowiązku terminowego opłacenia faktury zakupu.

Zgłoszenie reklamacyjne jest ważne przez 30 dni od dnia nadania nr RMA. Po tym okresie zgłoszenie zostanie zamknięte i nie będzie mogło być dalej procedowane a reklamacja lub zwrot nie będzie przyjęty i rozpatrzony.

W celu zamówienia kuriera do wysyłki reklamacji/zwrotu prosimy o kontakt z naszym działem reklamacji.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z działem reklamacji pod adresem email: [email protected]