Home 5 Zwroty i reklamacje

Zwroty

Zwrot jest dopuszczalny w oryginalnym opakowaniu po wcześniejszym uzyskaniu zgodny od działu handlowego.

Reklamacje

Reklamację co do jakości oraz ilości dostarczonych towarów Odbiorca jest zobowiązany zgłosić najpóźniej w terminie 30 dni od chwili dostarczenia danej partii towarów, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z tytułu wad jakościowych dostarczonych towarów. Reklamacja jakościowa może być sformułowana w treści protokołu odbioru, a jeśli jest zgłaszana później – powinna być sformułowana na piśmie zgodnie z podanym wzorem.

Zgłoszona przez Odbiorcę reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie:

  1. 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji co do ilości dostarczonych towarów;
  2. 30 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji co do jakości dostarczonych towarów.

O sposobie rozpatrzenia reklamacji Dystrybutor zawiadomi następnie Odbiorcę na piśmie.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z działem reklamacji pod adresem email: returns@elsteadlighting.pl